Algemene Verkoopvoorwaarden

 

Tackerspecialist (onderdeel van Expert.com B.V.)

ALGEMENE VOORWAARDEN
Deze Algemene Voorwaarden gedeponeerd bij de Kamer van
Koophandel te Utrecht, onder nummer 11024483.
 
A. ALGEMEEN
1. Definities
In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende
betekenis gebruikt:
Expert. statutair gevestigd te Utrecht en kantoorhoudend aan de
Savannahweg 15 te Utrecht.
 
Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon aan wie Expert.com B.V. een
offerte adresseert of met wie Expert.com B.V. een overeenkomst sluit tot levering van
zaken en/of diensten of tot het uitvoeren van Werk.
 
Werk: het door Expert.com B.V. voor de Opdrachtgever uit te voeren werk en/of de te
verrichten leveringen.
2. Toepasselijkheid en conversie
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes,
rechtsbetrekkingen en overeenkomsten (van aanneming van Werk) waarbij
Expert.com B.V. zaken en/of diensten van welke aard dan ook aan Opdrachtgever
levert. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze
uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
2.2 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd
wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van
kracht blijven en zullen Expert.com B.V. en Opdrachtgever in overleg treden teneinde
nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen
overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige
c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.
2.3 Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van
Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
3. Totstandkoming overeenkomst
3.1 Alle aanbiedingen en andere uitingen van Expert.com B.V. zijn vrijblijvend, tenzij door
Expert.com B.V. schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Opdrachtgever staat in
voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Expert.com B.V.
opgegeven maten, eisen, specificaties van de prestaties en andere gegevens
waarop Expert.com B.V. zijn aanbieding baseert.
3.2 Beschrijvingen, technische omschrijvingen, ontwerpen, berekeningen, tekeningen
en afbeeldingen in catalogi en brochures, alsmede offertes aan Opdrachtgever
dienen slechts tot informatie voor de Opdrachtgever en gelden niet als aanbod
van Expert.com B.V..
3.3 Een aanvaarding, opdrachtverlening of geplaatste bestelling geldt als
onherroepelijk aanbod van de Opdrachtgever. Expert.com B.V. is eerst gebonden door
de verzending van haar orderbevestiging. Indien de Opdrachtgever niet binnen
tien dagen na verzending van Expert.com B.V.’s orderbevestiging zijn bezwaren
schriftelijk kenbaar heeft gemaakt, Expert.com B.V.’s orderbevestiging geacht de
overeenkomst juist en volledig weer te geven.
3.4 Tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen maken eerst
deel uit van de overeenkomst indien en voor zover in de overeenkomst
daarnaar is verwezen. Indien de tekening afwijkt van de technische
omschrijving prevaleert de laatste.
3.5 Tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen, die door
Expert.com B.V. of in haar opdracht zijn vervaardigd blijven eigendom van Expert.com B.V..
Indien door de Opdrachtgever geen opdracht wordt verleend, dienen deze
bescheiden na een daartoe door Expert.com B.V. gedaan verzoek franco aan haar te
worden teruggezonden.
3.6 Indien de Opdrachtgever de opdracht niet aan Expert.com B.V. verleent, is de
Opdrachtgever verplicht alle met het uitbrengen van de offerte door Expert.com B.V.
gemaakte kosten te vergoeden.
 
B. KOOP
4. Prijzen
4.1 Alle door Expert.com B.V. opgegeven prijzen zijn exclusief BTW, verpakkings- en
verzendkosten, kosten van montage en/of inwerkingstelling en/of andere op de
zaken als zodanig drukkende belastingen, lasten of rechten, tenzij op de
orderbevestiging uitdrukkelijk anders is aangegeven.
4.2 Wijzigingen van opgegeven prijzen, zonder voorafgaande kennisgeving en ook na
verzending van de orderbevestiging, worden uitdrukkelijk voorbehouden; zo zal
Expert.com B.V. gerechtigd zijn om sedert de totstandkoming van de overeenkomst en
voordat de gehele levering heeft plaatsgevonden opgetreden verhogingen van
tarieven, rechten, lasten, heffingen en belastingen, alsmede enige wijziging in
wisselkoersen, welke voor Expert.com B.V. kostenverhogend zijn, aan de Opdrachtgever
door te berekenen.
4.3 Expert.com B.V. behoudt zich het recht voor kennelijke vergissingen of fouten bij de
prijsopgave te herstellen.
5. (Deel)levering van bestelde zaken
5.1 De levering van de bestelde zaken geschiedt vanaf het magazijn van Expert.com B.V. of
vanaf een door Expert.com B.V. aan te wijzen plaats door de ter beschikkingstelling
van die zaken aan de Opdrachtgever, dan wel door de overgave van die zaken aan
de betreffende vervoerder; vanaf de levering zijn de zaken voor risico van de
Opdrachtgever.
5.2 De levertijden worden door Expert.com B.V. steeds bij benadering opgegeven en zijn
niet bindend. Overschrijding van de levertijd brengt Expert.com B.V. niet in verzuim als
bedoeld in art. 6:83 BW. De levertijd vangt aan zodra de orderbevestiging is
verzonden en bovendien alle naar het oordeel van Expert.com B.V. eventueel benodigde
gegevens, tekeningen en materialen door de Opdrachtgever aan Expert.com B.V. zijn
verstrekt.
5.3 Geringe afwijkingen in de geleverde zaken ten opzichte van de beschrijvingen en
afbeeldingen in catalogi, brochures en uitgebrachte offertes die binnen de
gebruikelijke of krachtens de ter zake toepasselijke voorschriften en normen
aanvaardbare toleranties blijven of nuances in de weergegeven kleur van de
geleverde zaken betreffen, leiden niet tot tekortkomingen van Expert.com B.V..
Dergelijke afwijkingen geven de opdrachtgever bovendien nimmer het recht de
overeenkomst op andere gronden aan te tasten.
5.4 De Opdrachtgever verleent Expert.com B.V. bij voorbaat toestemming de door de
Opdrachtgever bestelde zaken in gedeelten te leveren. Elke deellevering zal
afzonderlijk kunnen worden gefactureerd. De Opdrachtgever verplicht zich elke
deellevering als een zelfstandige te beschouwen en derhalve iedere
desbetreffende factuur binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen.
5.5 Zodra aan de Opdrachtgever is bericht dat de door hem bestelde zaken voor hem
ter beschikking gereed liggen en de Opdrachtgever bij de bestelling een
vervoerder heeft aangewezen, dienen de zaken binnen tien dagen door hem te
worden afgenomen. Bij gebreke waarvan Expert.com B.V. het recht heeft aan de
Opdrachtgever opslagkosten in rekening te brengen of de overeenkomst door
middel van een schriftelijke verklaring aan de Opdrachtgever te ontbinden met
behoud van haar recht op schadevergoeding.
6. Tekortkomingen; garantie
6.1 Opdrachtgever is gehouden om leveringen na uitvoering nauwgezet op eventuele
tekortkomingen in hoeveelheid, afwijkingen van specificaties en overige
waarneembare tekortkomingen te keuren en geconstateerde tekortkomingen
binnen 8 kalenderdagen na ontdekking aan Expert.com B.V. te melden. De melding
dient schriftelijk te geschieden en vergezeld te gaan van een omschrijving van de
geconstateerde tekortkoming. De datum van de factuur en het factuurnummer
dienen daarbij vermeld te worden. Bovendien dient Expert.com B.V. in de gelegenheid
te worden gesteld de zaken in originele staat en verpakking te controleren. Een en
ander geldt op straffe van verval van het recht van beroep op tekortkomingen die
redelijkerwijs bij nauwgezette keuring binnen voormelde termijn ontdekt hadden
kunnen worden.
6.2 Bij keuring vastgestelde tekortkomingen en verder alleen die tekortkomingen in
het geleverde, die bij de keuring redelijkerwijs niet geconstateerd konden worden
maar binnen 6 maanden na uitvoering van de levering alsnog worden ontdekt en
binnen 8 kalenderdagen na ontdekking schriftelijk (onder vermelding van
factuurdatum en- nummer) zijn gemeld, worden, voor zover zij aantoonbaar
wegens tekortschieten van Expert.com B.V. aan haar toegerekend kunnen worden, door
Expert.com B.V. kosteloos ongedaan gemaakt door naar keuze van Expert.com B.V. – te
herstellen en /of vervangen.
6.3 Het terugzenden van afgeleverde zaken kan slechts plaatsvinden na voorafgaande
toestemming van Expert.com B.V. en dient te geschieden volgens door Expert.com B.V. te
geven (transport-) instructies. De retourzending dient vergezeld te gaan van de
schriftelijke melding met betrekking tot de door Opdrachtgever gestelde
tekortkoming. Retourzendingen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming
van Expert.com B.V. hoeven door haar niet te worden aanvaard. Indien Expert.com B.V. in
een dergelijk geval teruggezonden zaken toch in ontvangst neemt, dan worden de
teruggezonden zaken voor rekening en risico van Opdrachtgever opgeslagen en
te zijner beschikking gehouden. Toestemming tot terugzenden respectievelijk in
ontvangst name van de zaken door Expert.com B.V. betekent nimmer dat Expert.com B.V.
erkent dat de door Opdrachtgever gestelde tekortkoming zich voordoet.
6.4 Tekortkomingen in het geleverde geven geen grond voor ontbinding van de
betreffende overeenkomst, tenzij het gaat om tekortkomingen als in lid 2 bedoeld
en Expert.com B.V. na herhaalde pogingen daartoe er niet in slaagt de
tekortkoming(en) aanvaardbaar op te heffen. Alsdan is Opdrachtgever tot
ontbinding bevoegd, indien en voor zover instandhouding van de betreffende
overeenkomst in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.
6.5 Opdrachtgever dient aan Expert.com B.V. te vergoeden de kosten tengevolge van
ongegronde reclames.
6.6 Een beroep op enige tekortkoming geeft aan Opdrachtgever, voor zover het een
rechtspersoon betreft, niet het recht zijn betalingen op te schorten.
6.7 Indien Opdrachtgever zonder voorafgaande toestemming van Expert.com B.V.
werkzaamheden aan de geleverde zaak verricht of doet verrichten, vervalt het
recht van Opdrachtgever zich op tekortkomingen in het geleverde te beroepen.
7. Verpakking van bestelde zaken
7.1 Waar zulks naar het oordeel van Expert.com B.V. nodig is, of door de Opdrachtgever
uitdrukkelijk wordt gewenst, zullen de zaken verpakt worden geleverd; de kosten
van verpakking worden tegen een door Expert.com B.V. bepaalde kostprijs aan de
Opdrachtgever in rekening gebracht.
7.2 Indien verpakkingsmateriaal en/of emballage door Expert.com B.V. aan de
Opdrachtgever ter leen is verstrekt en daarvoor aan de Opdrachtgever statiegeld
is of zal worden berekend, dan zal de Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk worden
gecrediteerd, mits het verpakkingsmateriaal en/of emballage binnen 6 maanden
franco en in goede staat is geretourneerd.
8. Verzending van zaken
8.1 Indien de Opdrachtgever daarom verzoekt, geschiedt de verzending van de zaken
voor rekening en risico van de Opdrachtgever naar een voor hem opgegeven
bestemming door een door Expert.com B.V. daartoe aan te wijzen vervoerder, tenzij de
Opdrachtgever bij de bestelling een vervoerder heeft aangewezen.
8.2 In geval van spoedzendingen zal Expert.com B.V. de hiervoor gemaakte kosten boven
de werkelijke vervoerskosten aan de Opdrachtgever in rekening kunnen brengen.
9. Koop op proef
9.1 Van koop op proef is sprake als Expert.com B.V. voor het vervoer van de zaken zal zorg
dragen en de keuze van vervoerder en vervoermiddel aan Expert.com B.V. is.
Vertraging in de aflevering tengevolge van tekortschieten van de door Expert.com B.V.
gekozen vervoerder respectievelijk het vervoermiddel komt niet voor rekening van
Expert.com B.V. en kan niet leiden tot ontbinding van de overeenkomst of tot
schadevergoeding.
9.2 Opdrachtgever dient binnen 14 kalenderdagen na aflevering van de op proef
geleverde zaken aan Expert.com B.V. te kennen te geven of hij de zaak wenst te kopen.
Indien Opdrachtgever niet binnen 14 kalenderdagen de op proef geleverde zaak of
zaken heeft geretourneerd wordt hij geacht de zaak te hebben gekocht en wel
met ingang van de dag van aflevering van de zaak. De kosten van retourzending
zijn voor rekening van Expert.com B.V.. Indien de Opdrachtgever de zaak of zaken heeft
geretourneerd zal Expert.com B.V. Opdrachtgever crediteren voor het bedrag van de
aldus geretourneerde zaak, mits deze onbeschadigd is en, indien het gaat om een
verbruikbare zaak (of zaken) in een onaangebroken en oorspronkelijke
verpakking.
10. Zaken van toeleverancier
10.1 Indien en voor zover Expert.com B.V. zaken van derden aan Opdrachtgever levert,
zullen, mits dat door Expert.com B.V. schriftelijk aan Opdrachtgever is meegedeeld,
voor wat betreft die zaken de voorwaarden van die derden van toepassing, met
terzijdestelling van de daarvan afwijkende bepalingen in deze algemene
voorwaarden. Opdrachtgever aanvaardt de bedoelde voorwaarden van derden.
Deze voorwaarden liggen voor Opdrachtgever ter inzage bij Expert.com B.V. en
Expert.com B.V. zal deze aan Opdrachtgever kosteloos op zijn verzoek toezenden.
Indien en voor zover de bedoelde voorwaarden van derden in de verhouding
tussen Opdrachtgever en Expert.com B.V. om welke reden dan ook geacht worden
niet van toepassing te zijn of buiten toepassing worden verklaard, geldt het
bepaalde in deze algemene voorwaarden onverkort.
11. Omgevingseisen en installatie
11.1 Opdrachtgever draagt zorg voor een omgeving die voldoet aan de door Expert.com B.V.
in voorkomend geval gespecificeerde vereisten voor de te leveren zaken (bijv.
betreffende temperatuur, luchtvochtigheid, technische omgevingseisen e.d.)
11.2 Indien partijen dit schriftelijk uitdrukkelijk zijn overeengekomen, zal Expert.com B.V. de
zaken installeren of laten installeren.
12. Eigendomsvoorbehoud
12.1 Alle aan de Opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van Expert.com B.V.
totdat alle bedragen die de Opdrachtgever verschuldigd is voor alle aan de
Opdrachtgever geleverde of nog te leveren zaken, daaronder begrepen kosten van
levering, transport, montage en installatie, evenals alle overige bedragen (te
vermeerderen met rente, kosten, contractuele schadevergoedingen en boetes) die
de Opdrachtgever wegens het tekortschieten in zijn betalingsverplichtingen uit
hoofde van Overeenkomsten verschuldigd is, volledig aan Expert.com B.V. zijn voldaan.
12.2 Voor zover de Opdrachtgever nog andere dan de hiervoor opgesomde
verplichtingen jegens Expert.com B.V. heeft, zullen betalingen van de Opdrachtgever
eerst in mindering worden gebracht op deze overige verplichtingen en vervalt het
eigendomsvoorbehoud pas nadat de Opdrachtgever aan alle hiervoor opgesomde
verplichtingen heeft voldaan.
12.3 De Opdrachtgever die als wederverkoper optreedt, zal alle zaken van Expert.com B.V.
mogen verkopen en doorleveren voor zover dat gebruikelijk is in het kader van de
normale uitoefening van zijn bedrijf. Dit recht zal de Opdrachtgever niet meer
hebben zodra de Opdrachtgever meer dan 14 werkdagen in verzuim is met haar
betalingsverplichtingen jegens Expert.com B.V. zoals bedoeld in lid 6. Hiertoe verklaart
de Opdrachtgever dat zij op eerste verzoek van Expert.com B.V. per ieder door haar
gewenst tijdstip zal verschaffen, alle relevante gegevens uit de administratie
teneinde bewijs te leveren dat zij aan deze verplichting voldoet.
12.4 Indien de Opdrachtgever producent is, dan zal zij alle zaken van Expert.com B.V. mogen
verwerken in haar halffabricaten of eindgoederen in het kader van de normale
uitoefening van haar bedrijf. Doch zodra de Opdrachtgever meer dan 14
werkdagen in verzuim is, dan is het haar verboden nog langer de zaken te
verwerken. Hiertoe verklaart de Opdrachtgever dat zij op eerste verzoek van
Expert.com B.V. per ieder door haar gewenst tijdstip alle relevante gegevens uit de
administratie zal verschaffen teneinde bewijs te leveren dat zij aan deze
verplichting voldoet.
12.5 De Opdrachtgever is voorts verplicht om bij verzuim als bedoeld in lid 3 en/of 4,
op eerste verzoek van Expert.com B.V., een stil pandrecht te geven aan Expert.com B.V. op
de zaken of eindgoederen waarin de zaken zijn verwerkt. De Opdrachtgever zal
zijn volledige en tijdige medewerking geven aan het opstellen van de
desbetreffende pandaktes. Expert.com B.V. zal zelf voor de registratie zorgdragen.
12.6 Zodra de Opdrachtgever in verzuim is met betaling, ook in de gevallen als
bedoeld in artikel 6:80 BW, wanneer de vorderingen nog niet opeisbaar zijn, is
Expert.com B.V. gerechtigd onmiddellijke afgifte van de zaken op grond van het
eigendomsvoorbehoud te verlangen van de Opdrachtgever alsmede de pandaktes
te verlangen als bedoeld in lid 5. Hiertoe verklaart de Opdrachtgever dat zij op
eerste verzoek van Expert.com B.V. per ieder gewenst tijdstip alle relevante gegevens
uit de administratie zal verschaffen. Tevens verklaart zij dat zij op eerste verzoek
Expert.com B.V. de toegang zal verschaffen tot haar bedrijfsgebouwen en
bedrijfsterreinen teneinde Expert.com B.V. te laten verifiëren of de door haar geleverde
c.q. verwerkte zaken nog aanwezig zijn in de voorraad van de Opdrachtgever
teneinde deze mee te nemen dan wel er een eerste stil pandrecht op te vestigen.
12.7 In geval van faillissement komen de rechten van de Opdrachtgever als genoemd
in de leden 3 en 4 eveneens te vervallen en mogen de zaken noch in het kader
van de voorzetting van een normale bedrijfsuitoefening tijdens de
afkoelingsperiode door de curator, noch ten behoeve van een doorstart of een
liquidatie van de faillissementsboedel, verwerkt of verkocht worden en/of in de
macht van derden worden gebracht zolang het verzuim van de failliet
voortduurt. Ook niet als dit zou geschieden onder de voorwaarde dat die derden
de rechten op eigendomsvoorbehoud respecteren. De rechten zoals in de
voorgaande leden namens Expert.com B.V. bedongen, blijven voor zover mogelijk van
overeenkomstige toepassing in het geval van faillissement.
12.8 Indien de bepalingen uit dit artikel niet of niet tijdig worden nageleefd door de
Opdrachtgever, verbeurt de Opdrachtgever ten behoeve van Expert.com B.V. zonder dat
rechterlijke tussenkomst vereist is, een direct opeisbare boete van € 10.000,- per
overtreding en € 500,- voor iedere dag of gedeelte van een dag dat de
overtreding voortduurt.
12.9 Indien onder de werking van dit artikel zaken worden teruggenomen dan zal de
waarde van deze zaken in mindering worden gebracht op de openstaande
bedragen als bedoeld in lid 1. De waarde van de zaken wordt bepaald door
Expert.com B.V. aan de hand de waarde in het economische verkeer op het moment
van terugname.
C. AANNEMING VAN WERK
13. Aanneemsom
13.1 De in de offerte en/of orderbevestiging genoemde aanneemsom is exclusief BTW,
13.2 Indien de op het Werk toepasselijke normen en voorschriften na de verzending
van de orderbevestiging worden gewijzigd, is Expert.com B.V. gerechtigd de daarmee
verband houdende prijswijzigingen door te berekenen in de aanneemsom
13.3 Behoudens andersluidend beding is Expert.com B.V. gerechtigd na de verzending van de
orderbevestiging optredende verhogingen van de lonen, huren en vrachten en
prijzen van bouwstoffen en materialen, evenals verhogingen van tarieven,
rechten, tasten, heffingen en belastingen, alsmede enige wijziging in
wisselkoersen, welke Expert.com B.V. kostenverhogend zijn, door te berekenen in de
aanneemsom.
14. Meer- en minderwerk
14.1 Verrekening van meer- en minderwerk vindt plaats:
- in geval van schriftelijke wijziging van de opdracht, onder meer als gevolg van
afwijkingen in de bedragen van de stelposten en verrekenbare hoeveelheden;
- in geval van aanwijzingen door of vanwege de overheid of openbare
nutsbedrijven als gevolg van na verzending van de orderbevestiging gewijzigde
wettelijke voorschriften;
- in de gevallen bedoeld in artikel 18 van deze voorwaarden.
14.2 Indien het totaal van het minderwerk dat van het meerwerk overtreft, heeft
Expert.com B.V. recht op een bedrag gelijk aan 20 % van het verschil van die totalen.
15. Verplichtingen van Opdrachtgever
15.1 Opdrachtgever zorgt ervoor dat Expert.com B.V. tijdig beschikt over:
- de voor de opzet van het Werk benodigde gegevens en goedkeuringen zoals
vergunningen, ontheffingen en beschikkingen, een en ander zo nodig op
aanwijzing van Expert.com B.V.;
- het gebouw, het terrein of het water waarin of waarop het Werk moet worden
uitgevoerd;
- voldoende gelegenheid voor aanvoer, afsluitbare opslag en/of afvoer van
bouwstoffen, materialen en werktuigen;
- aansluitingsmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming,
gas, perslucht, krachtstroom, water en andere voor de uitvoering van het Werk
benodigde energie;
- tekeningen van de ligging van kabels, buizen en leidingen;
- werkplaatsen die bereikbaar zijn ten behoeve van montage, invoeren,
voorspannen en injecteren;
- schaftgelegenheid en parkeerruimte;
- doorvoergaten in bekistingen.
15.2 Opdrachtgever stelt kosteloos aan Expert.com B.V. ter beschikking:
- elektriciteit en gas;
- water;
- lucht;
- horizontaal en vertikaal transport op de bouwplaats;
- door de wet geëiste veiligheidsvoorzieningen;
- telefoon, telefax en kopieerapparatuur;
- wintervoorzieningen;
- supportsystemen;
- spansparingen.
Het afwerken van spansparingen en het controleren tijdens en na het betonneren
is eveneens voor rekening van de Opdrachtgever,
15.3 De Opdrachtgever is gehouden ervoor te zorgen dat de door derden uit te voeren
werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot het Werk van Expert.com B.V. behoren,
zo tijdig worden verricht, dat de uitvoering van het Werk ongestoord kan
plaatsvinden,
15.4 Indien de aanvang of de voortgang van het Werk wordt vertraagd door factoren
waarvoor de Opdrachtgever verantwoordelijk is, dienen de daaruit voor Expert.com B.V.
voortvloeiende schade en kosten door de Opdrachtgever te worden vergoed.
Hierbij kan worden gedacht aan het niet onmiddellijk uit kunnen voeren van
werkzaamheden in verband met door de Opdrachtgever uitgevoerde
beveiligingsmaatregelen/beleid.
16. Bouwstoffen
16.1 De Opdrachtgever is bevoegd de bouwstoffen en materialen te keuren en
materialen door derden te laten onderzoeken. De daaraan verbonden kosten
komen, behoudens in geval van afkeuring, voor zijn rekening. Door de
Opdrachtgever ter beschikking gestelde bouwstoffen en materialen worden geacht
te zijn goedgekeurd.
16.2 De uit het Werk komende bouwstoffen en materialen, waarvan de Opdrachtgever
heeft verklaard dan hij ze wenst te behouden, dienen door hem van het Werk te
worden verwijderd.
16.3 Voor de aangevoerde bouwstoffen en materialen draagt de Opdrachtgever het
risico van verlies, diefstal en/of beschadiging, vanaf het moment dat zij op het
Werk zijn aangevoerd.
17. Oplevering en onderhoudstermijn
17.1 Het Werk wordt als opgeleverd beschouwd:
- wanneer Expert.com B.V. hetzij schriftelijk, hetzij mondeling aan de Opdrachtgever
kennis heeft gegeven van de voltooiing van het Werk en deze het Werk heeft
goedgekeurd;
- na verloop van 8 dagen nadat Expert.com B.V. schriftelijk aan de Opdrachtgever heeft
medegedeeld, dat het Werk is voltooid en de Opdrachtgever heeft nagelaten het
Werk binnen die termijn op te nemen:
- bij ingebruikneming van het Werk door de Opdrachtgever, met dien verstande
dat door ingebruikneming van een gedeelte van het werk, dat gedeelte als
opgeleverd wordt beschouwd.
17.2 Kleine gebreken welke gevoeglijk in de hierna in lid 4 bedoelde termijn kunnen
worden hersteld zullen geen reden tot onthouding van goedkeuring mogen zijn.
17.3 Indien de Opdrachtgever goedkeuring aan het Werk onthoudt, is hij gehouden dit
schriftelijk en onder opgave van redenen aan Expert.com B.V. mede te delen.
17.4 Expert.com B.V. zal de in lid 2 bedoelde kleine gebreken en de alsnog aan het Werk aan
de dag getreden gebreken die binnen 30 dagen na de oplevering schriftelijk te
zijner kennis zijn gekomen, zo spoedig mogelijk herstellen.
17.5 Na de in het vorige lid bedoelde termijn is Expert.com B.V. niet meer aansprakelijk voor
tekortkomingen aan het Werk, behalve indien het Werk een gebrek bevat, dat op
de dag van oplevering niet is ontdekt en redelijkerwijs niet had kunnen worden
ontdekt, en Expert.com B.V. daarvan binnen 6 weken nadat het gebrek is ontdekt of
had behoren te worden ontdekt schriftelijk mededeling is gedaan.
17.6 De rechtsvordering uit hoofde van het in het vorige lid bedoelde verborgen gebrek
verjaart na verloop van twee jaren na het tijdstip van oplevering.
18. Schorsing en beëindiging van het werk in onvoltooide staat
18.1 Wanneer de Opdrachtgever de uitvoering van het Werk schorst, is Expert.com B.V.
gerechtigd de voorzieningen die zij dientengevolge moet maken als meerwerk te
verrekenen,
18.2 Indien de schorsing langer dan 14 dagen duurt, kan Expert.com B.V. vorderen dat haar
een evenredige betaling voor het uitgevoerde gedeelte van het Werk wordt
gedaan. Daarbij wordt rekening gehouden met de nog niet verwerkte bouwstoffen
en materialen, voor zover deze nog geen eigendom van de Opdrachtgever zijn
geworden.
18.3 Indien de schorsing van het Werk langer dan een maand heeft geduurd, is
Expert.com B.V. bevoegd het Werk in onvoltooide staat te beëindigen. In dat geval,
evenals in geval van gehele of gedeeltelijke opzegging van de overeenkomst door
de Opdrachtgever, heeft Expert.com B.V. recht op de aanneemsom, vermeerderd met
de kosten, die hij als gevolg van de niet voltooiing heeft moeten maken en de
tengevolge van de opzegging geleden schade, verminderd met de haar door de
beëindiging bespaarde kosten,
 
D. ONDERHOUD
19. Duur van de onderhoudsverplichting
19.1 De overeenkomst voor onderhoud van zaken, wordt aangegaan voor de tussen
partijen overeengekomen duur, bij gebreke waarvan een duur van één
kalenderjaar geldt.
19.2 De duur van de overeenkomst wordt telkenmale stilzwijgend met één
kalenderjaar verlengd, tenzij Opdrachtgever of Expert.com B.V. de overeenkomst
schriftelijk beëindigd met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden
voor het einde van de betreffende periode.
20. Onderhoud
20.1 De inhoud en omvang van de door Expert.com B.V. te leveren onderhoudsdiensten en
de eventueel bijbehorende serviceniveaus zullen in een schriftelijke overeenkomst
tussen partijen worden vastgelegd. Bij gebreke daarvan is Expert.com B.V. verplicht
zich ervoor in te spannen naar beste vermogen storingen die naar behoren door
Opdrachtgever bij Expert.com B.V. zijn gemeld, binnen een redelijke termijn te
verhelpen. Onder “storing” wordt verstaan het niet of niet zonder onderbreking
voldoen aan de door Expert.com B.V. schriftelijk uitdrukkelijk kenbaar gemaakte
specificaties van de zaken. Van een storing is alleen sprake indien deze kan
worden aangetoond en kan worden gereproduceerd.
20.2 Het onderhoud wordt verricht tijdens de bij Expert.com B.V. geldende werkdagen en
werkuren.
20.3 Indien onderhoud is aangevangen tijdens de in artikel 20.2 bedoelde werkdagen
en werkuren en het onderhoudspersoneel van Expert.com B.V. het nodig acht dat
werkzaamheden buiten deze uren worden voortgezet, zullen hiervoor aan
Opdrachtgever de bij Expert.com B.V. geldende tarieven in rekening worden gebracht.
20.4 Expert.com B.V. behoudt zich onder meer het recht voor om zijn onderhoudsverplichtingen
op te schorten voor de tijd dat zich op de plaats van de opstelling
van de zaken omstandigheden voordoen die, naar oordeel van Expert.com B.V., risico’s
ten aanzien van de veiligheid of gezondheid van medewerkers van Expert.com B.V. met
zich meebrengen.
20.5 Expert.com B.V. zal alle relevante gegevens omtrent de aan de zaken verrichte
werkzaamheden registreren en vastleggen in zijn administratie. Expert.com B.V. zal
Opdrachtgever op eerste verzoek inzage verschaffen in de aldus vastgelegde
gegevens.
20.6 Vervanging van onderdelen geschiedt indien dit naar het oordeel van Expert.com B.V.
noodzakelijk is om storingen te herstellen of te voorkomen. De vervangen
onderdelen worden c.q. blijven eigendom van Expert.com B.V..
21. Onderhouds- en gebruiksvoorwaarden
21.1 Opdrachtgever zal, onmiddellijk na het optreden van een storing aan de zaken,
Expert.com B.V. daarvan in kennis stellen door middel van een ter zake kundige
medewerker van de opdrachtgever opgestelde gedetailleerde omschrijving van de
storing. Opdrachtgever is gehouden het personeel van Expert.com B.V. of door
Expert.com B.V. aangewezen derden toegang te verschaffen tot de plaats van de zaken
en om alle overige noodzakelijke medewerking te verlenen.
21.2 Op verzoek van Expert.com B.V. zal een ter zake kundige Werknemer van
Opdrachtgever voor raadpleging bij onderhoudswerkzaamheden aanwezig zijn.
Opdrachtgever heeft het recht bij alle ten behoeve van Opdrachtgever uit te
voeren werkzaamheden aanwezig te zijn.
21.3 Opdrachtgever stelt de zaken ten behoeve van bovengenoemde werkzaamheden
ter beschikking van Expert.com B.V..
21.4 Opdrachtgever is bevoegd niet door Expert.com B.V. geleverde zaken en systemen aan
te sluiten en daarop niet door Expert.com B.V. geleverde zaken te installeren. De kosten
van het onderzoeken en verhelpen van storingen die uit het aansluiten van niet
door Expert.com B.V. geleverde zaken voortvloeien, zijn voor rekening van
Opdrachtgever.
21.5 Indien het naar het oordeel van Expert.com B.V. voor het onderhoud van de zaken
nodig is dat de verbindingen van de zaken met andere systemen of zaken worden
getest, zal Opdrachtgever deze andere systemen of zaken alsmede de
desbetreffende testprocedures en benodigde zaken ter beschikking van Expert.com B.V.
stellen.
21.6 Bij onderhoudswerkzaamheden benodigd testmateriaal dat niet tot de normale
outillage van Expert.com B.V. behoort, dient door Opdrachtgever ter beschikking te
worden gesteld.
21.7 Opdrachtgever draagt zorg voor de technische, ruimtelijke en
(telecommunicatie)voorzieningen die nodig zijn om de zaken te laten
functioneren. Het onderhoud strekt zich uitdrukkelijk niet over voornoemde
voorzieningen en aansluitingen uit.
22. Uitsluitingen
22.1 Werkzaamheden wegens het onderzoek of herstel van storingen welke
voortvloeien uit het onoordeelkundig gebruik van de zaken of van buiten komende
oorzaken, zoals fouten in belangrijke voorzieningen, of koppelingen met c.q.
gebruikmaking van zaken, materialen welke niet onder de overeenkomst vallen,
behoren niet tot de verplichtingen van Expert.com B.V. op grond van de overeenkomst,
en zullen Opdrachtgever apart in rekening worden gebracht tegen de gebruikelijke
tarieven.
22.2 In de onderhoudsprijs zijn niet begrepen:
1. Het vervangen van verbruiksartikelen;
2. De vervangingskosten van onderdelen alsmede onderhoudsdiensten voor het
herstel van storingen die geheel of gedeeltelijk zijn veroorzaakt door pogingen tot
herstel door anderen dan Expert.com B.V. of diens hulppersonen;
3. Werkzaamheden ten behoeve van gedeeltelijke of gehele revisie der zaken;
4. Modificaties aan zaken;
5. Verplaatsing, verhuizing, herinstallatie van zaken of werkzaamheden ten
gevolge hiervan.
 
E. ALGEMEEN (VERVOLG)
23. Betaling
23.1 Betaling van (termijnen van) de aanneemsom voor het Werk of koopprijs van de
bestelde zaken wordt opeisbaar terstond na vervulling van de voorwaarde
waarvan betaling van de termijn van de aanneemsom afhankelijk was gesteld of
oplevering dan wel levering van de bestelde zaken.
23.2 Betaling dient uiterlijk binnen dertig dagen na de factuurdatum te geschieden.
23.3 Koper is gerechtigd tot het afzonderlijk factureren van deelleveringen.
23.4 Opdrachtgever is niet bevoegd tot opschorting van of korting op enige betaling.
Verrekening door Opdrachtgever met een tegenvordering is slechts toegestaan
voor zover de tegenvordering door Expert.com B.V. uitdrukkelijk is erkend of in rechte
onherroepelijk vastgesteld.
23.5 Bij niet-tijdige betaling raakt Opdrachtgever, zonder dat een ingebrekestelling of
aanmaning nodig is, in verzuim en is hij over het achterstallige bedrag direct
opeisbaar verschuldigd een rente van 1,5% per maand of – indien hoger – de
wettelijke rente. Een gedeelte van een maand geldt in dit verband als een hele
maand. Expert.com B.V. mag voorts, voor zover levering onder enige met
Opdrachtgever gesloten overeenkomst nog niet heeft plaatsgevonden, deze
levering geheel opschorten totdat volledige betaling van het achterstallige bedrag
is ontvangen. Blijft ook na aanmaning betaling binnen een aangezegde nadere
termijn uit dan is Expert.com B.V. bevoegd de overeenkomst naar haar keuze geheel of
gedeeltelijk door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden. Zulks
onverminderd haar recht op schadevergoeding.
23.6 Alle kosten, zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke (inclusief de kosten van
juridische bijstand), die voor Expert.com B.V. verbonden zijn aan de handhaving van
haar rechten jegens Opdrachtgever, komen voor rekening van Opdrachtgever. De
buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het te incasseren
bedrag, met een minimum van Euro 350,-. Opdrachtgever is deze
buitengerechtelijke kosten verschuldigd zodra Expert.com B.V. hem heeft doen
aanmanen wegens niet tijdige betaling.
23.7 Elk der partijen kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke
ingang geheel of gedeeltelijk schriftelijk beëindigen indien de wederpartij – al dan
niet voorlopig – surseance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van de
wederpartij faillissement wordt aangevraagd of indien de onderneming van de
wederpartij wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van
reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. Expert.com B.V. is wegens deze
beëindiging nimmer tot enige restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel
schadevergoeding gehouden. Bedragen die Expert.com B.V. voor de ontbinding heeft
gefactureerd in verband met hetgeen hij ter uitvoering van de overeenkomst
reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het
in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het
moment van de ontbinding direct opeisbaar.
24. Uitvoering
24.1 Expert.com B.V. zal zich naar beste kunnen inspannen de dienstverlening met zorg uit
te voeren, in voorkomend geval in overeenstemming met de met Opdrachtgever
schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures. Alle diensten van Expert.com B.V.
worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover
Expert.com B.V. in de schriftelijke overeenkomst uitdrukkelijk een resultaat heeft
toegezegd en het betreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid is
omschreven.
24.2 Indien is overeengekomen dat de dienstverlening in fasen zal plaatsvinden, is
Expert.com B.V. gerechtigd de aanvang van de diensten die tot een fase horen uit te
stellen totdat Opdrachtgever de resultaten van de daarvan voorafgaande fase
schriftelijk heeft goedgekeurd.
24.3 Slechts indien dit schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen, is Expert.com B.V.
gehouden bij de uitvoering van de dienstverlening tijdige en verantwoord
gegeven aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen. Expert.com B.V. is niet verplicht
aanwijzingen op te volgen die de inhoud of omvang van de overeengekomen
dienstverlening wijzigen of aanvullen; indien dergelijke aanwijzingen echter
worden opgevolgd, zullen de desbetreffende werkzaamheden worden vergoed
conform artikel 25.
25. Wijziging en meerwerk
25.1 Indien Expert.com B.V. op verzoek of met voorafgaande instemming van Opdrachtgever
werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de omvang van de
overeengekomen dienstverlening vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties
door Opdrachtgever worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van
Expert.com B.V.. Van meerwerk is eveneens sprake indien een systeemanalyse, een
ontwerp of specificaties worden uitgebreid of gewijzigd. Expert.com B.V. is nimmer
verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en hij kan verlangen dat daarvoor
een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.
25.2 Opdrachtgever aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in lid
1 van dit artikel het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de
dienstverlening, en de wederzijdse verantwoordelijkheden van Opdrachtgever en
Expert.com B.V., kunnen worden beïnvloed. Het feit dat zich tijdens de uitvoering van
de overeenkomst (de vraag naar) meerwerk voordoet, is voor Opdrachtgever
nimmer een reden voor ontbinding of beëindiging van de overeenkomst.
25.3 Voor zover voor de dienstverlening een vaste prijs is overeengekomen, zal
Expert.com B.V. Opdrachtgever desgevraagd tevoren schriftelijk informeren over de
financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.
26. Veiligheid, onderdelen en materialen
26.1 Opdrachtgever dient bij het gebruik van enig hem door Expert.com B.V. geleverde zaak
(bijvoorbeeld apparaat of machine) slechts gebruik te maken van het materiaal -
zoals bevestigingsmiddelen, omsnoerings- en bundelmaterialen - dat Expert.com B.V.
Opdrachtgever schriftelijk heeft aanbevolen als zijnde geschikt voor gebruik in de
door Expert.com B.V. geleverde zaken (machine of het door haar geleverde apparaat).
In geval van reparaties resp. vervanging van onderdelen van een door Expert.com B.V.
geleverde zaak dient de opdrachtgever slechts gebruik te maken van onderdelen
die hem door Expert.com B.V. schriftelijk zijn aanbevolen als geschikt voor de zaken in
kwestie. Voorts dient Opdrachtgever ingeval van dergelijke werkzaamheden de in
het tweede lid van dit artikel bedoelde gebruiksaanwijzingen en veiligheidsvoorschriften
in acht te nemen. Indien Opdrachtgever zich niet aan zijn hiervoor
omschreven verplichtingen houdt, is Expert.com B.V. bevoegd Opdrachtgever uit te
sluiten van levering van onderdelen als hiervoor bedoeld. Indien Opdrachtgever de
vooromschreven verplichtingen niet in acht heeft genomen en gebruik heeft
gemaakt van andere dan de door Expert.com B.V. als geschikt aanbevolen materialen
en/of onderdelen en Opdrachtgever Expert.com B.V. aansprakelijk stelt voor schade
geleden in verband met gebruik van een door Expert.com B.V. geleverde zaak, dient
Opdrachtgever te bewijzen dat de oorzaak van de schade gelegen is in een gebrek
in de door Expert.com B.V. geleverde zaak en niet in het verboden gebruik van andere
dan de door Expert.com B.V. als geschikt aanbevolen materialen of onderdelen.
26.2 Opdrachtgever dient de door Expert.com B.V. verstrekte gebruiksaanwijzingen resp.
veiligheidsvoorschriften na te leven en zijn werknemers en andere derden die van
de zaken gebruik maken, daaromtrent te informeren. Opdrachtgever zal zorg
dragen voor vertaling van de door Expert.com B.V. verstrekte gebruiksaanwijzingen en
veiligheidvoorschriften opdat werknemers en andere derden daarvan kunnen
kennisnemen, derhalve met name wanneer de door Expert.com B.V. verstrekte tekst
niet in het Nederlands is gesteld of deze in een taal is gesteld die betrokkenen niet
(goed) meester zijn. Opdrachtgever dienst voorts de door de bevoegde
autoriteiten ter zake gestelde voorschriften na te leven resp. op naleving daarvan
toe te zien.
26.3 Ingeval Opdrachtgever door Expert.com B.V. geleverde zaken doorlevert dient hij met
zijn afnemer overeen te komen dat deze afnemer de in de leden 1 en 2 van dit
artikel omschreven verplichtingen in acht zal nemen en dient Opdrachtgever er
zorg voor te dragen dat de door Expert.com B.V. verstrekte gebruiksaanwijzingen en
veiligheidsvoorschriften eveneens aan deze afnemer ter hand worden gesteld.
27. Overmacht
27.1 Indien Opdrachtgever enige voor hem uit een overeenkomst met Expert.com B.V.
voortvloeiende verplichtingen niet stipt nakomt, of indien hij in staat van
faillissement is verklaard of zijn faillissement is aangevraagd of indien (voorlopige)
surséance van betaling is aangevraagd of verleend, heeft Expert.com B.V. het recht
nakoming van al haar verplichtingen jegens de Opdrachtgever op te schorten en
alle overeenkomsten met de Opdrachtgever als geheel of gedeeltelijk ontbonden
te beschouwen met behoud van het recht op schadevergoeding.
27.2 Geen van de partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien
hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede
verstaan overmacht van toeleveranciers van Expert.com B.V., het niet naar behoren
nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Opdrachtgever aan
Expert.com B.V. zijn voorgeschreven evenals gebrekkigheid van zaken, materialen,
programmatuur van derden waarvan het gebruik door Opdrachtgever aanExpert.com B.V. is voorgeschreven.
27.3 Indien een overmachtsituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, hebben
partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen.
Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar
verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd
zullen zijn.
28. Aansprakelijkheid
28.1 Expert.com B.V. aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor gebreken, veroorzaakt of
ontstaan aan het Werk of het geleverde door schuld of toedoen van de
Opdrachtgever of derden waarvoor deze verantwoordelijk is
28.2 De totale aansprakelijkheid van Expert.com B.V. wegens toerekenbare tekortkoming in
de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade
tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl.
BTW). Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een
looptijd van meer dan een jaar, wordt de voor de overeenkomst bedongen prijs
gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl BTW) bedongen voor een jaar. In
geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen
dan Euro 2.500.000,00
28.3 De aansprakelijkheid van Opdrachtgever voor schade door dood of lichamelijk
letsel of wegens materiële beschadiging van zaken bedraagt totaal nimmer meer
dan Euro 2.500.000,00
28.4 Aansprakelijkheid van Expert.com B.V. voor indirecte schade, gevolgschade, gederfte
winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie,
schade als gevolg van aanspraken van afnemers van Opdrachtgever, schade
verband houdende met het gebruik van door opdrachtgever aan Expert.com B.V.
voorgeschreven zaken, materialen van derden, schade verband houdende met de
inschakeling van door Opdrachtgever aan Expert.com B.V. voorgeschreven
toeleveranciers en alle andere vormen van schade dan genoemd in lid 2 en lid 3
van dit artikel uit welken hoofde dan ook, is uitgesloten.
28.5 De in voorgaande leden van dit artikel genoemde beperkingen komen te vervallen
indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van
Expert.com B.V. of diens leidinggevenden.
28.6 De aansprakelijkheid van Expert.com B.V. wegens toerekenbare tekortkoming in de
nakoming van een overeenkomst ontstaat in alle gevallen slechts indien
Opdrachtgever Expert.com B.V. onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt,
waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en
Expert.com B.V. ook na die termijn toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming
van zijn verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en
gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat
Expert.com B.V. in staat is adequaat te reageren.
28.7 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat
Opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk
bij Expert.com B.V. meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Expert.com B.V.
vervalt door het enkele verloop van 24 maanden na het ontstaan van de
vordering.
28.8 Opdrachtgever vrijwaart Expert.com B.V. voor alle aanspraken van derden wegens
productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een zaak of systeem dat
door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door
Expert.com B.V. geleverde zaken of andere materialen, behoudens indien en voor zover
Opdrachtgever bewijst dat de schade is veroorzaakt door die zaken of andere
materialen.
28.9 Het bepaalde in dit artikel geldt ook ten gunste van alle (rechts)personen waarvan
Expert.com B.V. zich ter uitvoering van de overeenkomst bedient.
29. Adviezen
29.1 Al of niet op verzoek van de Opdrachtgever door Expert.com B.V. te geven adviezen zijn
geheel vrijblijvend en zullen nimmer tot enige aansprakelijkheid van Expert.com B.V. uit
welken hoofde dan ook kunnen leiden. De beslissing om naar aanleiding van een
door Expert.com B.V. gegeven advies bepaalde zaken te kopen is er een van de
Opdrachtgever zelf, waarvoor alleen hij de verantwoordelijkheid draagt. De
Opdrachtgever zal dan ook zijn gebonden zijn tot vrijwaring van Expert.com B.V. voor
aanspraken van derden uit welken hoofde dan ook.
30. Toepasselijk recht; geschillen
30.1 Op deze algemene voorwaarden, alsmede op alle aanbiedingen en
overeenkomsten waarop deze geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is
uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
30.2 Alle geschillen welke voortvloeien uit en/of samenhangen met de overeenkomsten
welke Expert.com B.V. met haar Opdrachtgevers heeft gesloten worden bij uitsluiting
berecht door de bevoegde rechter te Utrecht.
 
 

Winkelwagen

U heeft nog geen artikelen in uw winkelwagen.

Zoeken naar alternatieven

Vind ons alternatief voor uw bevestigingsmateriaal:

Parse Time: 0.399s